Μεθοδολογικό πλαίσιο

Η συνοπτική έκθεση (διαθέσιμη σε 6 γλώσσες) σας επιτρέπει να κατανοήσετε με σαφήνεια τον Δημιουργικό και Πολιτισμικό τομέα (ΔΠΤ) των χωρών-εταίρων μας (Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Σλοβακία). Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της μεθόδου «μάθηση με βάση την εργασία (ΜΒΕ)» στον Δημιουργικό και Πολιτιστικό τομέα. Επικεντρώνεται στις εξειδικευμένες ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αυτές αναπτύσσονται και προωθούνται μέσω της μεθόδου «εκμάθησης μέσω της πράξης» που προωθεί η ΜΒΕ. Το παραδοτέο περιλαμβάνει διαφορετικές απόψεις και οπτικές γωνίες από τους διάφορους ενδιαφερόμενους με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις, επικεντρώνοντας στα εξής θέματα: ποιότητα στη ΜΒΕ, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τομέα ΔΠΤ, καταλληλόλητα της μεθόδου ΜΒΕ, οφέλη για τους οργανισμούς του ΔΠΤ και εργαλεία για την αποτελεσματική λειτουργία της ΜΒΕ.

 CC BY-NC-SA 4.0

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Βασίζεται στα αποτελέσματα του IO1 (Μεθοδολογικό πλαίσιο – βλ. παραπάνω), τα οποία κατέδειξαν τις ικανότητες και τις ανάγκες κατάρτισης. Περιλαμβάνει ευκαιρίες κατάρτισης και εργαλεία για εκπαιδευτικούς /εκπαιδευτές για την προώθηση αποτελεσματικών ΜΒΕ στον ΔΠΤ και την προετοιμασία των σπουδαστών/ εκπαιδευομένων για εργασία. Προωθεί επίσης την ΜΒΕ και δείχνει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες στην Δια Βίου Μάθηση. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές / εκπαιδευτές να μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή εμπειρία τους και να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας της ΕΕ.

 CC BY-NC-SA 4.0

Πρόγραμμα μεικτής εκπαίδευσης

Πρόκειται για ένα περιβάλλον ανοιχτής μάθησης που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ/ΚΕΚ ένα εκπαιδευτικό μάθημα που συμπεριλαμβάνει εργαστήρια, σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης της μεθόδου «μάθηση με βάση την εργασία (ΜΒΕ)» στον Δημιουργικό και Πολιτιστικό τομέα. Προσφέρει επίσης τα παραδοτέα που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην ΜΒΕ (π.χ. εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, φοιτητές). Περιλαμβάνει επίσης υλικά για τα δια ζώσης εργαστήρια, τα οποία θα μπορούσαν να οργανωθούν τοπικά από τους εταίρους για την παράδοση του προγράμματος σπουδών. Οι εξωσχολικές και ηλεκτρονικές δραστηριότητες θα είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους, αλλά η ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων θα μπορεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ/ΚΕΚ ακόμη και χωρίς τα εργαστήρια.

 CC BY-NC-SA 4.0

GO TO the Learn2Create PLATFORM

Εκπαιδευτικός Οδηγός

Ο εκπαιδευτικός Οδηγός συνοδεύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ/ΚΕΚ που συμμετέχουν στην υποστήριξη και προώθηση της «μάθησης με βάση την εργασία (ΜΒΕ)» στον Δημιουργικό και Πολιτιστικό τομέα. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο για όλες τις οργανώσεις και τους εκπαιδευτές που θα προσφέρουν το ανάμεικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ/ΚΕΚ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από άλλους χρήστες που θα αλληλεπιδρούν τόσο με τους εκπαιδευτές των ΙΕΚ/ΚΕΚ όσο και με τον ΔΠΤ για την προώθηση της ΜΒΕ. Αποτελείται από ένα εγχειρίδιο που ενσωματώνεται στο ανοικτό ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον (βλέπε IO3) και παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση στους χρήστες σχετικά με τους τρόπους που μπορούν οι μαθητές να συνεργαστούν με επιχειρηματικούς εταίρους για την προώθηση της ΜΒΕ στον ΔΠΤ.

Οδηγός για τη ΜΒΕ για τους εργοδότες στον ΔΠΤ.

Αυτός ο οδηγός βοηθά τους εργοδότες στον ΔΠΤ να κατανοήσουν πώς να δομήσουν τις ευκαιρίες για χρήση της μεθόδου ΜΒΕ στο χώρο εργασίας τους και πώς να βοηθήσουν μαθητές και μαθητευόμενους στο να χρησιμοποιήσουν κι εκείνοι την συγκεκριμένη μέθοδο στην εταιρεία τους. Ο οδηγός αυτός επικεντρώνεται στις μικροεπιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εντοπίζονται συνήθως στον ΔΠΤ, αλλά και στις Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του τομέα και οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι καλύτερα δομημένες για να λειτουργήσουν ως «οικοδεσπότες» της μεθόδου. Ο οδηγός παρουσιάζει μια καθοδηγητική προσέγγιση στους εργοδότες του ΔΠΤ που θα προσπαθήσει να τονώσει την αυτό απασχόληση και τις επιχειρηματικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της ΜΒΕ.

Routes of Validation for Work-based Learning in the CCI in an European context