Koncepcja metodologiczna

Raport podsumowujący (dostępny w 6 językach) przybliża specyfikę przemysłów kultury i kreatywnych (CCI) we wszystkich krajach partnerstwa projektowego (Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Grecja oraz Słowacja). Prezentuje najważniejsze koncepcje, metodologie oraz narzędzia, które są wykorzystywane do wdrożenia ‘nauki opartej na pracy’ (WBL) w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Koncentruje się na konkretnych kompetencjach niezbędnych nauczycielom zawodu i wyjaśnia, w jaki sposób są one rozwijane w procesie „uczenia się poprzez działanie” promowanego przez WBL. Wskazuje różne perspektywy osób zaangażowanych w proces (tych, którzy wypełnili ankietę lub wzięli udział w wywiadach pogłębionych) koncentrując się na: jakości w WBL, specyficznych cechach przemysłów kultury i kreatywnych, na tym dlaczego są one szczególnie predysponowane do wykorzystania WBL, a także na korzyściach dla firm działających w sektorze kultury i kreatywnym, a finalnie – wskazuje narzędzia do skutecznego wdrażania WBL.

 CC BY-NC-SA 4.0

 

Program nauczania

W ramach projektu został opracowany program nauczania przeznaczony dla nauczycieli zawodu/szkoleniowców. Bazuje na wnioskach z koncepcji metodologicznej, w ramach której zdefiniowano pożądane kompetencje oraz potrzeby szkoleniowe. Materiały szkoleniowe oraz narzędzia zostały opracowane specjalnie dla nauczycieli/szkoleniowców i mają na celu rozwijanie skutecznej ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI), a także jak najlepsze przygotowania ich podopiecznych, uczniów do pracy w tych sektorach. Promuje także pracę w samych sektorach i pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać umiejętności przedsiębiorcze w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Jego celem jest pomoc uczniom/trenerom w rozwijaniu doświadczenia edukacyjnego i zwiększaniu szans na zatrudnienie w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki Unii Europejskiej.

 CC BY-NC-SA 4.0

PROGRAM OPARTY NA KONCEPCJI NAUCZANIA MIESZANEGO

Jest to otwarty zasób edukacyjny (online), który oferuje nauczycielom zawodu/trenerom komplety pakiet-program szkoleniowy, w tym warsztaty, dotyczące efektywnego korzystania z ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jednym z elementów tego pakietu są rezultaty opracowane w ramach projektu. Program ułatwia także komunikację między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces WBL (w tym pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami). Zawiera również materiały do realizacji warsztatów (offline), które mogą być organizowanie lokalnie w ramach realizacji programu szkolenia. W założeniu – doświadczenia offline i online nawzajem się uzupełniają, ale kurs online może funkcjonować i wspierać nauczycieli zawodu nawet bez warsztatów.

 CC BY-NC-SA 4.0

GO TO the Learn2Create PLATFORM

Przewodnik dla trenerów

Przewodnik dla prowadzących naukę zawodu jest przeznaczony dla nauczycieli i szkoleniowców zaangażowanych we wspieranie i promowanie ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI). Jest to podręcznik dla tych organizacji i trenerów, którzy realizują szkolenia skierowane do szeroko rozumianych nauczycieli zawodu. Może być również wykorzystywany przez inne osoby współpracujące ze wszystkimi zaangażowanymi w proces realizacji i promowania WBL w CCI. Składa się z podręcznika, który jest zintegrowany z otwartym zasobem edukacyjnym online (patrz Program oparty na koncepcji ‘blended learning’) zapewniając pomoc oraz informacje dotyczące współpracy wszystkich osób zaangażowanych w promocję WBL w CCI (w tym uczniów i partnerów biznesowych).

Przewodnik „nauki w miejscu pracy” dla pracodawców z sektora kultury i kreatywnego

Przewodnik pomaga pracodawcom prowadzącym działalność w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI) lepiej zrozumieć, jak wykorzystać i ustrukturyzować możliwości ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w ich organizacjach czy firmach oraz jak rekrutować i pomagać uczącym się oraz stażystom/praktykantom realizującym ścieżkę WBL w ich przedsiębiorstwach. Przewodnik koncentruje się na mikroprzedsiębiorstwach oraz freelancerach, jako najczęściej występujących w sektorze kultury i kreatywnym, ale także na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), które również działają w tych sektorach i być może mają większy potencjał i możliwości do pełnienia roli ‘gospodarzy’ procesu WBL. Przewodnik wskazuje podejście oparte na mentoringu dla tych pracodawców, tak aby mogli oni stymulować umiejętności związane z samozatrudnieniem oraz kompetencje przedsiębiorcze podczas procesu WBL.

Ścieżki walidacji dla uczenia się w miejscu pracy w ramach CCI w kontekście europejskim (dokument w języku angielskim)