Metodický rámec

Súhrnná správa (k dispozícii v 6 jazykoch) vysvetľuje čo je a ako funguje kreatívny a kultúrny priemysel (KKP) vo všetkých krajinách partnerstva (Spojené kráľovstvo, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Grécko a Slovensko). Zahŕňa hlavné pojmy, metodiku a nástroje, ktoré sú používané pri implementácii programu učenia sa prácou (work-based learning, v slovenskom kontexte známe najmä v súvislosti s pojmom duálne vzdelávanie) v odvetví kultúry a v kreatívnom sektore. Zameriava sa na špecifické kompetencie, ktoré poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy potrebujú a zároveň vysvetľuje ako túto spôsobilosť rozvíjať prostredníctvom tzv. „učenia sa vykonávaním danej činnosti“ (learning by doing), ktoré tiež úzko súvisí s “učením sa prácou”. Metodický rámec zahŕňa rôzne pohľady zúčastnených strán, s ktorými sme sa na túto tému poradili. Sú to témy týkajúce sa najmä: kvality poskytovaného učenia sa prácou; špecifické charakteristiky odvetvia KKP a dôvody prečo je toto odvetvie vyhovujúce pre poskytovanie učenia sa prácou; výhody pre spoločnosti, ktoré podnikajú v odvetví KKP a nástroje pre efektívne učenie sa prácou.

Vzdelávacie kurikulum

L2C vzdelávacie kurikulum je určené poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Vychádza z výsledkov IO1 (Metodický rámec = IO1, spomínané vyššie), ktorý zdôrazňuje kompetencie a vzdelávacie potreby. Obsahuje praktické nástroje pre pedagógov/školiteľov na propagáciu efektívneho učenia sa prácou v kreatívnych a kultúrnych odvetviach (KKP) a prípravu študentov k začleneniu sa na trh práce. Propaguje tiež kreatívny a kultúrny priemysel a upozorňuje ako podnikateľské zručnosti v odbornom vzdelávaní a príprave môžu byť využité v tomto odvetví. Tiež je určené na pomoc študentom/školiteľom s cieľom zlepšiť ich vzdelávanie a zvýšiť ich zamestnateľnosť v jednom z rýchlo rozvíjajúcich sa odvetví v rámci ekonomiky EÚ.

Kombinovaný neformálny a online vzdelávací program

Otvorené vzdelávacie zdroje (Open Educational Resources = OER) ponúkajú poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (OVP) online kurz vrátane workshopov o tom ako efektívne využívať „učenie sa prácou“v oblasti KKP. OER zahŕňajú tiež výstupy vytvorené v priebehu projektu a zabezpečujú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami zapojenými do učenia sa prácou (napr. učitelia, školitelia, študenti). OER predstavujú aj materiály pre offline workshopy, ktoré by mohli partneri organizovať na miestnej úrovni s cieľom vypracovania kurikula pre školenie (IO4). Offline a online učenie sa bude navzájom dopĺňať, ale online kurz bude schopný podporovať poskytovateľov OVP aj bez účasti na workshopoch.

GO TO the Learn2Create PLATFORM

Príručka facilitátora

Príručka facilitátora súvisí so školením pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí súčasne poskytujú podporu a propagujú učenie sa prácou v KKP. Je to manuál určený organizáciám a školiteľom, ktorí budú viesť školenie pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Príručku môžu využiť aj iní facilitátori, ktorí budú komunikovať s poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a KKP sektorom s cieľom propagovať učenie sa prácou. Súčasťou príručky je manuál, ktorý bude integrovaný do OER (pozri IO3). Tento manuál bude poskytovať podporu a informácie facilitátorom o spôsoboch pomoci študentom v otázkach zapojenia sa do spolupráce s obchodnými partnermi.

Príručka pre profesionálov v KKP

Táto príručka má pomôcť zamestnávateľom v KKP lepšie porozumieť tomu, ako integrovať učenie sa prácou vo svojich podnikoch, ako získať a pomôcť študentom a učňom úspešne prejsť programom učenia sa prácou v ich podniku. Táto príručka sa zameriava na mikropodniky a živnostníkov, ktorí prevažujú v odvetví KKP, ale aj na malé a stredné podniky (MSP), ktoré v tomto odvetví existujú, a ktoré by mohli byť lepšie štrukturované, tak aby mohli konať ako hostiteľská inštitúcia. Táto príručka predstavuje mentoringový prístup určený pre zamestnávateľov v sektore KKP, ktorí budú schopní podnecovať vo svojich študentoch a učňoch samostatnú zárobkovú činnosť a podnikateľské zručnosti v priebehu programu učenia sa prácou.