Metodický rámec

Súhrnná správa (k dispozícii v 6 jazykoch) vysvetľuje čo je a ako funguje kreatívny a kultúrny priemysel (KKP) vo všetkých krajinách partnerstva (Spojené kráľovstvo, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Grécko a Slovensko). Zahŕňa hlavné pojmy, metodiku a nástroje, ktoré sú používané pri implementácii programu učenia sa prácou (work-based learning, v slovenskom kontexte známe najmä v súvislosti s pojmom duálne vzdelávanie) v odvetví kultúry a v kreatívnom sektore. Zameriava sa na špecifické kompetencie, ktoré poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy potrebujú a zároveň vysvetľuje ako túto spôsobilosť rozvíjať prostredníctvom tzv. „učenia sa vykonávaním danej činnosti“ (learning by doing), ktoré tiež úzko súvisí s “učením sa prácou”. Metodický rámec zahŕňa rôzne pohľady zúčastnených strán, s ktorými sme sa na túto tému poradili. Sú to témy týkajúce sa najmä: kvality poskytovaného učenia sa prácou; špecifické charakteristiky odvetvia KKP a dôvody prečo je toto odvetvie vyhovujúce pre poskytovanie učenia sa prácou; výhody pre spoločnosti, ktoré podnikajú v odvetví KKP a nástroje pre efektívne učenie sa prácou.

 CC BY-NC-SA 4.0

 

Vzdelávacie kurikulum

L2C vzdelávacie kurikulum je určené poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Vychádza z výsledkov IO1 (Metodický rámec = IO1, spomínané vyššie), ktorý zdôrazňuje kompetencie a vzdelávacie potreby. Obsahuje praktické nástroje pre pedagógov/školiteľov na propagáciu efektívneho učenia sa prácou v kreatívnych a kultúrnych odvetviach (KKP) a prípravu študentov k začleneniu sa na trh práce. Propaguje tiež kreatívny a kultúrny priemysel a upozorňuje ako podnikateľské zručnosti v odbornom vzdelávaní a príprave môžu byť využité v tomto odvetví. Tiež je určené na pomoc študentom/školiteľom s cieľom zlepšiť ich vzdelávanie a zvýšiť ich zamestnateľnosť v jednom z rýchlo rozvíjajúcich sa odvetví v rámci ekonomiky EÚ.

 CC BY-NC-SA 4.0

Kombinovaný neformálny a online vzdelávací program

Otvorené vzdelávacie zdroje (Open Educational Resources = OER) ponúkajú poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (OVP) online kurz vrátane workshopov o tom ako efektívne využívať „učenie sa prácou“v oblasti KKP. OER zahŕňajú tiež výstupy vytvorené v priebehu projektu a zabezpečujú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami zapojenými do učenia sa prácou (napr. učitelia, školitelia, študenti). OER predstavujú aj materiály pre offline workshopy, ktoré by mohli partneri organizovať na miestnej úrovni s cieľom vypracovania kurikula pre školenie (IO4). Offline a online učenie sa bude navzájom dopĺňať, ale online kurz bude schopný podporovať poskytovateľov OVP aj bez účasti na workshopoch.

 CC BY-NC-SA 4.0

GO TO the Learn2Create PLATFORM

Príručka facilitátora

Príručka facilitátora súvisí so školením pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí súčasne poskytujú podporu a propagujú učenie sa prácou v KKP. Je to manuál určený organizáciám a školiteľom, ktorí budú viesť školenie pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Príručku môžu využiť aj iní facilitátori, ktorí budú komunikovať s poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a KKP sektorom s cieľom propagovať učenie sa prácou. Súčasťou príručky je manuál, ktorý bude integrovaný do OER (pozri IO3). Tento manuál bude poskytovať podporu a informácie facilitátorom o spôsoboch pomoci študentom v otázkach zapojenia sa do spolupráce s obchodnými partnermi.

Príručka pre profesionálov v KKP

Táto príručka má pomôcť zamestnávateľom v KKP lepšie porozumieť tomu, ako integrovať učenie sa prácou vo svojich podnikoch, ako získať a pomôcť študentom a učňom úspešne prejsť programom učenia sa prácou v ich podniku. Táto príručka sa zameriava na mikropodniky a živnostníkov, ktorí prevažujú v odvetví KKP, ale aj na malé a stredné podniky (MSP), ktoré v tomto odvetví existujú, a ktoré by mohli byť lepšie štrukturované, tak aby mohli konať ako hostiteľská inštitúcia. Táto príručka predstavuje mentoringový prístup určený pre zamestnávateľov v sektore KKP, ktorí budú schopní podnecovať vo svojich študentoch a učňoch samostatnú zárobkovú činnosť a podnikateľské zručnosti v priebehu programu učenia sa prácou.

Routes of Validation for Work-based Learning in the CCI in an European context