Partneri

 
Arteria Foundation

Nadácia ARTeria (PL) bola založená v roku 2006. Realizuje rôzne projekty súvisiace so všeobecnou podporou regionálneho rozvoja a aktiváciou miestnych komunít, najmä prostredníctvom aktivít zameraných na kultúru, vzdelávanie, projekty týkajúce sa rozvoja samosprávy a občianskeho povedomia, osvety v oblasti ľudských práv a činností podporujúcich rozvoj demokracie.

Materahub (IT) riadi medzinárodné pilotné projekty na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, podporuje procesy inovácie a inklúzie, ako aj novú podnikateľskú víziu zameranú na súčasné výzvy. Organizuje niekoľko medzinárodných aktivít na budovanie kapacít zameraných na stretávanie a vyzdvihnutie zručností medzi miestnymi a medzinárodnými odborníkmi, podnikateľmi a tvorcami politík. Sú to projekty financované z európskych programov Erasmus +, Cosme, Interreg, Horizont 2020 atď.

Rinova (UK) je sociálny podnik, ktorý ponúka školiace, vývojové a riadiace služby a podporuje našich partnerov pri navrhovaní, poskytovaní a zdokonaľovaní služieb v oblastiach zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej činnosti a podnikania, umenia a kultúry. V uvedených oblastiach pracuje a je aktívna viac ako 30 rokov. Rinova je spoločnosť so sociálnymi cieľmi, ktorá nemá externých akcionárov.

Vzdelávacia organizácia Dimitra (GR) už viac ako 25 rokov poskytuje kvalitné služby v oblasti primárneho a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v rámci celého Grécka. Ročne školia viac ako 3 000 ľudí. Od svojho založenia v roku 1989 sa táto organizácia podieľala na niekoľkých nadnárodných projektoch, ktoré boli zamerané na výmenu know-how. Dimitra je súčasťou rôznych európskych sietí a nadnárodných výmenných programov, čím vytvára nepretržitý tok hodnotného know-how smerom k celkovému fungovaniu organizácie.

Innogate (ES) je spoločnosť špecializujúca sa na riadenie medzinárodných projektov. Má rozsiahle odborné znalosti v oblasti prístupu k financovaniu výskumu a inovácií, prenosu technológií na európskej úrovni a podpory medzinárodnej spolupráce medzi zúčastnenými stranami zapojenými do hodnotového reťazca inovačného procesu. Je zapojená do niekoľkých európskych iniciatív zameraných na podporu a spoluprácu medzi zoskupeniami a sprostredkovateľskými organizáciami zapojenými do inovačného procesu (spoločnosti, združenia, nadácie, univerzity atď.).

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (SK) je záujmové združenie právnických osôb, zapojené do regionálneho rozvoja od roku 2002 v regiónoch Podunajsko a Malokarpatsko. Je členom integrovanej siete agentúr regionálneho rozvoja zriadenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Organizácia sa podieľa na implementácii niekoľkých medzinárodných a nadnárodných projektoch financovaných z európskych programov Erasmus +, Interreg, EuropeAid atď.