PARTNERZY

 
Arteria Foundation

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją społeczności lokalnych przede wszystkim poprzez działania związane z kulturą i sztuką, a także nowoczesną edukacją. Realizuje także projekty i działania wspierające artystów i twórców w ich rozwoju artystycznym i zawodowym.

Materahub zarządza międzynarodowymi projektami mającymi na celu wsparcie podmiotów działających w przemysłach kultury i kreatywnych, rozwój innowacji i współpracy, a także tworzenie nowej wizji przedsiębiorczości mogącej sprostać współczesnym wyzwaniom. Realizuje szereg międzynarodowych projektów i działań rozwijających kapitał i zasoby sektora, a także wspierających wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi ekspertami, przedsiębiorcami i decydentami. Są to projekty finansowane z europejskich programów Erasmus+, Cosme, Interreg, Horizion 2020 itp.

Rinova jest przedsiębiorstwem społecznym, które oferuje usługi szkoleniowe, rozwojowe i zarządcze. Wspiera partnerów w projektowaniu, dostarczaniu i ulepszaniu ich oferty bazując na swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w pracy w obszarze zatrudnienia, umiejętności uczenia się, kultury i sztuki, rozwoju społecznego i przedsiębiorczości. Rinova jest firmą o celach społecznych i nie posiada zewnętrznych akcjonariuszy.

Dimitra to firma edukacyjna, która od ponad 25 lat zapewnia wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane w całej Grecji (szkoląc średnio ponad 3000 osób rocznie). Od momentu założenia w 1989 r. wymienia się także wiedzą w ramach projektów międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w szeregu europejskich sieci i wymian ponadnarodowych, zapewniając ciągły rozwój swojej oferty, a także cennego know-how odpowiadającego na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Innogate specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. Posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie dostępu do finansowania badań i innowacji, transferu technologii na poziomie europejskim oraz wspierania współpracy międzynarodowej. Jest zaangażowana w kilka europejskich inicjatyw mających na celu promocję i współpracę pomiędzy klastrami i organizacjami pośredniczącymi zaangażowanymi w proces innowacji (firmy, stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety itp.).

Regionalna Agencja Rozwoju Senec – Pezinok jest stowarzyszeniem podmiotów posiadających osobowość prawną zaangażowanych w rozwój słowackich regionów Doliny Dunaju i Małych Karpat od 2020 roku. Jest członkiem zintegrowanej sieci regionalnych agencji rozwoju utworzonej przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.