’Learn to Create’ – wydarzenie upowszechniające w Słowacji

Wydarzenie upowszechniające, a jednocześnie podsumowujące realizację projektu Learn2Create na Słowacji zostało zorganizowane 18 listopada 2021 w „Creative Room of RelaxWorld” w Šamorínie.

Program wydarzenia koncentrował się na:

  • prezentacji wyników projektu
  • wspólna ewaluacja internetowej platformy edukacyjnej z uczestnikami (przedstawicielami przemysłów kreatywnych, artystami, studentami)
  • dyskusji z uczestnikami na temat projektu, jego rezultatów i możliwości wykorzystania ich w ich praktyce

W wydarzeniu udział wzięły osoby, które reprezentowały grupy docelowe projektu zainteresowane rozwijaniem idei nauki w miejscu pracy – nauczyciele i wykładowcy oraz freelancerzy z sektora kultury i branż kreatywnych. Wykazywali duże zainteresowanie projektem, jego rezultatami i możliwością zastosowania wypracowanych narzędzi w ich codziennej praktyce. Była to także okazja do nawiązania współpracy na przyszłość.

Uczestnicy wypełnili także ankietę ewaluacyjną po spotkaniu oceniając wysoko zarówno kwestie organizacyjne jak i merytoryczne spotkania.

Wydarzenie pokazało, że uczestnicy są zainteresowani projektami i programami, które mogą wpływać na wsparcie sektora kultury i kreatywnego. Podkreślono także wagę inspirowania i stymulowania młodych ludzi do większego zaangażowania w proces edukacji co może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie ich możliwości i szans na rynku pracy.