Εταίροι

 
Arteria Foundation

Το Ίδρυμα ARTeria ιδρύθηκε το 2006. Διεκπεραιώνει διάφορα έργα που σχετίζονται με την υποστήριξη της ευρέως κατανοητής περιφερειακής ανάπτυξης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινοτήτων, κυρίως μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, μέσω έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσω δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της δημοκρατίας.

Το κέντρο Materahub διαχειρίζεται διεθνή πιλοτικά προγράμματα για την υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες καινοτομίας και ένταξης καθώς και ένα νέο επιχειρησιακό όραμα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Διοργανώνει διάφορες διεθνείς δραστηριότητες Ανάπτυξης Ικανοτήτων, με στόχο την αντιμετώπιση και την ανταλλαγή δεξιοτήτων μεταξύ τοπικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών και πολιτικών ιθυνόντων. Πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus +, Cosme, Interreg, Horizion 2020 κ.λπ.

Η Rinova είναι μια κοινωνική επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης, ανάπτυξης και διαχείρισης, υποστηρίζοντας τους εταίρους μας στο σχεδιασμό, την παράδοση και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, στους τομείς όπου έχουμε εργαστεί για πάνω από 30 χρόνια, συγκεκριμένα στην Εργασιακή Απασχόληση, Δεξιότητες και Μάθηση, Τέχνες & Πολιτισμός , Κοινωνική δράση και Επιχειρήσεις. Η Rinova είναι μια επιχείρηση με κοινωνικούς στόχους που δεν έχει εξωτερικούς μετόχους.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει, για περισσότερα από 25 χρόνια, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Αρχικής και Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ολόκληρη τη χώρα, εκπαιδεύοντας πάνω από 3.000 άτομα ετησίως. Από την ίδρυσή του το 1989, ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε πολλά διακρατικά έργα ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και συμμετέχει ενεργά σε πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα και διακρατικές ανταλλαγές, αναπτύσσοντας συνεχή ροή πολύτιμης τεχνογνωσίας που συμβάλλει στην καλή λειτουργία και συνεχή ανάπτυξη του οργανισμού.

Η εταιρεία Innogate ειδικεύεται στη διαχείριση διεθνών έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας, στη μεταφορά τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στην αλυσίδα αξίας της διαδικασίας καινοτομίας. Συμμετέχει σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση και τη συνεργασία μεταξύ ομάδων και μεσολαβητικών οργανώσεων που εμπλέκονται στη διαδικασία καινοτομίας (εταιρείες, ενώσεις, ιδρύματα, πανεπιστήμια κ.λπ.).

Ο Οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης Senec – Pezinok είναι μια ένωση συμφερόντων των νομικών προσώπων που ασχολούνται με την περιφερειακή ανάπτυξη από το 2002 στις περιοχές Podunajsko και Malokarpatsko. Είναι μέλος ενός ολοκληρωμένου δικτύου οργανισμών περιφερειακής ανάπτυξης που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Κατασκευών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.